Lokale jagttider

Jagttider på hjortevildt

Der har blandt medlemmerne været rejst spørgsmål om jagttider og forholdsregler på især hjortevildt i vores område. Derfor præciseres de her, hvorimod oplysninger om jagttider på de øvrige vildtarter kan ses hos Retsinformation her:

Rådyr generelt:          1. oktober til 31. januar

Råbukke:                    16. maj til 15. juli

Kronkalv:     1. september til 31. januar

Kronhind og spidshjort: 16. oktober til 31. januar

Kronhjort større end spidshjort med mindst 5 sprosser på min. 2 cm på den ene stang: 16 oktober til 31. december

Øvrige kronhjorte: Ingen jagttid.

Dådyr (då, kalv og spidshjort):          16. november til 31. januar

Dåhjort større end spidshjort: 16. december til 31. december

For dådyr og krondyr gælder der nu restriktioner med hensyn til antal takker på handyr osv. efter de nye jagttider pr. 1. Juli -17. Når vi snakker etik, moral og god vildtforvaltning tilstræbes det at vi foretager en balanceret afskydning, forstået på den måde at det ideelle er at skyde et handyr, et hundyr og to lam / kalve. Den enkelte jæger skal altså ikke bare gå efter de trofæbærende dyr, men også holde bestandens balance og sundhed som helhed for øje. Det nødvendiggør at vi snakker sammen, på tværs af naboskel og foreninger - hvem har skudt hvad og hvor.

Det må også bemærkes at man i hjorteforvaltningsgrupperne taler med ret store bogstaver efterhånden, når vi snakker kronvildt, fordi vi jægere simpelthen skyder for få hinder og kalve. Det er et stigende problem, som får andre samfundsgrupper op på dupperne. Det lurer lidt i horisonten, at hvis vi jægere ikke selv formår at forvalte bestanden, er der andre der hjertensgerne vil lovgive for os.

Den danske kronvildtbestand er mange steder problematisk stor, i forhold til markskader osv. Visse steder er den endda over den naturlige bæreevne. Når dertil kommer at når jægerne går alt for meget efter de trofæbærende dyr sker der to ting. Dels vokser produktionsapparatet uhindret (flere hundyr) og dels får den brede offentlighed ikke mulighed for at opleve store modne hjorte. Der er andre kræfter uden for jægerkredse, der i stigende grad påpeger disse problemer, så der er al mulig grund til at vi går ind og tager et ansvar.

Der påhviler os jægere et ansvar for at have bestandens balance for øje, såvel i forhold til områdernes bæreevne som for bestandenes sammensætning, når vi går på jagt. 

Den aktuelle bestands størrelse og sammensætning i Thy området er faktisk rigtig sund. Efter alt at dømme er en væsentlig  årsag hertil at vi har haft fornuftige lokale jagttider i en længere årrække.

Se i øvrigt den gode temaserie i bladet JÆGER oktober -13, vedrørende forvaltning af vore bestande af især rådyr, men også andet klovbærende vildt.

God jagt derude, nyd de dyr der måtte komme for, og prøv efterbedste evne at foretage en balanceret og bæredygtig afskydning, hvor bestandens generelle sundhed og kønsfordeling er i fokus.