Vedtægter

Vedtægter

for

Midtthy Jagtforening

1.0  Navn og hjemsted:

1.1  Foreningens navn er Midtthy Jagtforening.

1.2  Foreningens hjemsted er Sydtthy Kommune.

2.0  Forholdet til Danmarks Jægerforbund:

2.1  Foreningen er tilsluttet DanmarksJægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2  DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3.0  Formål og opgaver:

3.1  Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ´s formål.

4.0  Optagelse:

4.1  Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

5.0  Ophør:

5.1  Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftlig varsel til udgangen af december.

5.2  Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3  Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ´s vedtægter § 36-41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ´s hovedbestyrelse.

5.4  Medlemsskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6.0  Kontingent og hæftelse:

6.1  Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent.

6.2  Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior-, og senior medlemmer samt ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelser om forfaldstid m.v.

6.3  Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7.0  Ordinær generalforsamling:

7.1  Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september måned. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.3  Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske i DJ´s medlemsblad eller i de lokale dagblade med mindst 2 ugers varsel.

7.4  Dagsordenen skal omfatte følgende punkter.

      1. Valg af dirigent.

      2. Valg af stemmetællere.

      3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

      4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

      5. Indkomne forslag.

      6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

      7. Valg af suppleanter.

      8, Valg af to revisorer.

      9. Eventuelt.

8.0  Ekstraordinær generalforsamling:

8.1  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette med angivelse af hvilke sager der ønskes behandlet.

Efter skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst en uges varsel.

9.0  Afstemninger:

9.1  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2  Hvert medlem har én stemme.

9.3  Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.

9.4  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5  Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andte fremgår af disse vedtægter.

9.6  Ændringer i disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. 

10.0  Bestyrelsen:

10.1  Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2  Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

10.3  Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Der vælges henholdsvi 2 medlemmer til bestyrelsen det ene år, og 3 medlemmer det andet år.

10.4  Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.

10.5  Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 2 af de 5 bestyrelsesmedlemmer begærer det.

10.6  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.7  Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

10.8  Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandes - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

11.0  Tegningsret:

11.1  Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2  Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12.0  Formue og regnskabsår:

12.1  Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2  Regnskabsåret er 1/9 til 31/8.

13.0  Revision:

13.1  De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jvnf. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

13.2  Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3  Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14.0  Sammenslutning:

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemme vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

15.0  Opløsning:

15.1  Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage at foreningen opløses.

15.2  Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil 5 år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

16.0  Ikrafttræden:

16.1  Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 19. september 1991, træder i kraft når de er godkendt af DJ.

Godkendt af DJ´s hovedbestyrelse den 14. maj 1991.